REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTRELIEF.PL

 

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania transakcji handlowych za pośrednictwem Sklepu internetowego artrelief.pl zorganizowanego w domenie artrelief.pl.
2. Podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do Sklepu internetowego artrelief.pl, są Stanisław Szymańczuk oraz Bronisław Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Art Relief s. c. przy ul. Dojnowskiej 56, 15-557 Białystok, wpisani do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, będący płatnikiem podatku VAT o numerze NIP spółki cywilnej: 9661981270, REGON spółki cywilnej: 200252570, nazywany w dalszej treści niniejszego Regulaminu: ART RELIEF.
3. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z ART RELIEF za pośrednictwem:
a) poczty e-mail pod adresem artrelief@artrelief.pl,
b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 188 830 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
c) formularza zamówienia dostępnego pod adresem http://www.artrelief.pl/zapytanie-ofertowe
4. ART RELIEF oświadcza, że przysługują mu w stosunku do Sklepu internetowego artrelief.pl zorganizowanego w domenie artrelief.pl wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności majątkowe prawa autorskie do wykorzystywanych przez serwis narzędzi systemowych.
5. Użytkownikami są podmioty spełniające warunki Regulaminu, które wyraziły chęć korzystania ze Sklepu internetowego artrelief.pl.
6. Użytkownikiem, może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.
7. Korzystanie i rejestracja w Sklepie internetowym artrelief.pl odbywa się nieodpłatnie.
8. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zawiadamiania ART RELIEF o każdym zauważonym naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego artrelief.pl

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu internetowego artrelief.pl to:
a) komputer z procesorem Intel® lub AMD®, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280×1024, przeglądarka stron internetowych,
b) klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych i zamówienia,
c) podłączenie do sieci Internet,
d) dostęp do poczty elektronicznej,
e) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. ART RELIEF informuje, iż podczas korzystania z usług Sklepu internetowego artrelief.pl w komputerze Użytkownika instalowane są pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego artrelief.pl

1. Akceptacja Regulaminu stanowi warunek konieczny do korzystania ze Sklepu internetowego artrelief.pl.
2. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia na wykonanie dywanu oferowanego w Sklepie internetowym artrelief.pl w pierwszym kroku następuje przez wysłanie prośby o wycenę dywanu poprzez:
a) wejście w zakładkę oznaczoną słowem „Sklep”,
b) użycie przycisku oznaczonego słowami „Wyceń produkt”, zamieszczonego pod wzorem wybranego dywanu,
c) użycie przycisku oznaczonego słowami „przejdź do formularza”, który otwiera formularz, gdzie Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail, a także wskazuje model dywanu, który potencjalnie ma zostać wykonany przez ART RELIEF i określa rozmiar dywanu. W oknie oznaczonym słowami „Pytania i sugestie dotyczące wycenianego dywanu” Użytkownicy mogą określić inne pożądane cechy, jakie powinien posiadać zamawiany dywan.
d) potwierdzenie złożenia prośby o wycenę dywanu poprzez użycie przycisku oznaczonego słowem „Wyślij”.
3. Wysłanie prośby o wycenę dywanu nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty.
4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza. ART RELIEF zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
5. W odpowiedzi na przesłaną prośbę o wycenę dywanu, ART RELIEF prześle Użytkownikowi wycenę dywanu wyrażoną w złotych polskich i podaną w kwotach netto i brutto. Otrzymanie wyceny nie zobowiązuje Użytkownika, do złożenia zamówienia i zakupu wycenionego dywanu.
6. Użytkownik, który zdecyduje się na zamówienie wycenionego dywanu, powinien przesłać na adres poczty elektronicznej ART RELIEF wiadomość e-mail, w której zaakceptuje treść przesłanej wyceny, wyrazi zgodę na realizację zamówienia dywanu i poda swoje dane adresowe do wysyłki dywanu oraz zaakceptuje treść Regulaminu i potwierdzi zapoznanie się z pouczeniem o niemożliwości odstąpienia od umowy sprzedaży dywanu z uwagi na jego wyprodukowanie według specyfikacji konsumenta.
7. Następnie ART RELIEF przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z podsumowaniem Zamówienia i informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji (wraz z indywidualnym numerem Zamówienia), a także z numerem konta bankowego właściwym do uiszczenia ceny za zamówiony dywan. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a ART RELIEF.
8. ART RELIEF ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zostanie złożone nieprawidłowo lub które będzie złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
9. Wysyłanie próśb o wycenę dywanu w Sklepie internetowym artrelief.pl za pośrednictwem formularza jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wykonane przez ART RELIEF wyceny dywanów wysyłane są do Użytkowników w dni robocze (od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00.
10. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu internetowego artrelief.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
11. ART RELIEF jest producentem dywanów prezentowanych w Sklepie internetowym artrelief.pl.

 

§ 4
Zasady dostawy i płatności

1. Dostawa dywanów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się co do zasady za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
2. Koszt dostawy zamówionych dywanów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi ART RELIEF. Koszt dostawy zamówionych dywanów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie i podawany Użytkownikowi w trakcie składania zamówienia.
3. Istnieje także możliwość osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru osobistego ART RELIEF w Białymstoku (ul. Dojnowska 56, 15-557 Białystok ) – po uprzednim ustaleniu telefonicznie: +48 602 188 830 lub e-mailowo: artrelief@artrelief.pl.
4. Należności za zamówiony dywan oraz w przypadku dostawy za granicę koszt dostarczenia dywanu mogą być uiszczane wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych form płatności (przedpłatą na konto) – w tym przypadku Termin płatności wynosi 3 dni od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Po upływie tego terminu ART RELIEF wyśle do Użytkownika przypomnienie o konieczności uiszczenia ceny i wskaże kolejny termin. Po upływie kolejnego wyznaczonego terminu zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, a Umowa rozwiązana.

 

§ 5
Realizacja zamówień składanych w Sklepie internetowym artrelief.pl

1. Zamówione przez Użytkownika dywany są mu dostarczane przez ART RELIEF bez wad.
2. Dywan objęty Zamówieniem jest dostarczany Użytkownikowi przez ART RELIEF wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest: fakturą VAT.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym została zaksięgowana płatność. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
4. ART RELIEF potwierdza rozpoczęcie realizacji Zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika informacji o zmianie statusu Zamówienia na „w realizacji”.
5. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 30 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 2 dni). Przesyłki kurierskie dostarczane są w dni robocze.
6. W przypadku zamówień składających się z kilku dywanów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez ART RELIEF ostatniego elementu danego zamówienia chyba, że strony postanowią inaczej.
7. ART RELIEF potwierdza wykonanie Zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika informacji o zmianie statusu Zamówienia na „wysłane”.

 

§ 6
Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, a także ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez ART RELIEF.
2. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych, w szczególności w formularzu zamówienia.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych Użytkowników, określa Polityka prywatności.

 

§ 7
Uprawnienia ART RELIEF w ramach Sklepu internetowego artrelief.pl

1. ART RELIEF zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego artrelief.pl z przyczyn od niego niezależnych, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
2. ART RELIEF zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Sklepu internetowego artrelief.pl bez podania przyczyny.

 

§ 8
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego artrelief.pl.
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres: artrelief@artrelief.pl lub w formie listu poleconego wysłanego pod adres: ART RELIEF s. c., ul. Dojnowska 56, 15-557 Białystok.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, adres e-mail Użytkownika podany przy składaniu Zamówienia, numer zamówienia, numer dowodu zakupu (faktury VAT), okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia, ART RELIEF zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym terminie i zakresie.
5. Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, w terminie 14 dni od daty prawidłowego złożenia reklamacji.

 

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami

1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności może:
a) skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
b) skorzystać z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona konsumentów (m. in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa),
c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (np.: do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok, tel./faks: 85 742 80 52).

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Wszystkie dywany oferowane przez sklep ART RELIEF są wykonywane na specjalne, spersonalizowane zamówienie Użytkownika, ich wygląd definiowany jest przez Użytkownika.
2. Użytkownik, nawet będący konsumentem, nie może odstąpić od umowy nabycia dywanów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego artrelief.pl, z uwagi na treść art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

 

§ 11
Prawo właściwe, spory

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Użytkownikiem, a ART RELIEF, których przedmiotem są usługi świadczone przez ART RELIEF w ramach usług Sklepu internetowego artrelief.pl, jest prawo polskie.
2. Wszelkie spory związane z korzystaniem przez Użytkowników ze Sklepu internetowego artrelief.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie http://www.artrelief.pl.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
3. ART RELIEF nieodpłatnie i nieprzerwanie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin w formie elektronicznej w witrynie http://www.artrelief.pl/pl_regulamin.html, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.